MSPS

Mobilna specialno-pedagoška služba

Mobilno specialno pedagoško službo opravlja v Osnovnih šolah 12 stalnih specialnih pedagoginj na 15. osnovnih šolah in 1 specialna pedagoginja kot povečan obseg dela.

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z govorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci in dolgotrajno bolni otroci. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Delo mobilno specialnih pedagoginj zajema naslednja področja:

 • neposredno delo z učenci, ki imajo težave na področju učenja in primanjkljaje v razvoju,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • sodelovanje v timih.

Pričakovani cilji:

 • prepoznati naravo motenj ter pogoje, v katerih otrok doseže najboljše rezultate v skladu z njegovimi sposobnostmi, spretnostmi,
 • razvijati močna področja in kompenzirati otrokove težave,
 • izbirati specifične metode dela in pomoči pri premagovanju splošnih in specifičnih učnih težav ter pri obvladovanju šolske snovi,
 • seznanjanje o problemih otroka, v okviru šole ustvarjati toleranten odnos do otrokovih težav ter sprejemanje otroka s strani sošolcev, učiteljev.

Vizija:

 • zgodnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami in obravnava z vstopom v šolo,
 • pravočasna usmeritev otroka v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • dodatna strokovna pomoč se izvaja s strani specialnega pedagoga,
 • zagotovljeni ustrezni prostorski in materialni pogoji,
 • večja povezanost z zunanjimi institucijami.
Osnovna šola na kateri se izvaja pomoč Ime in priimek mobilnega defektologa/učitelja DSP
Osnovna šola Kungota

Barbara Amon

Vesna Tavčar Lavrič

Ana Ferlinc

Osnovna šola Malečnik Eva Lorenčič
Osnovna šola Jožeta Hudalesa

Anja Cerar

 

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Zdenka Kaiser

Eva Lorenčič

Osnovna šola Leona Štuklja

Nina Vernik

Petra Mlinarič

Osnovna šola Pesnica Bernarda Varžič
Osnovna šola Rače Saša Kovačec
OŠ Fram Martina Sluga ( J.Čerpes)
OŠ F. Prešeren

Dušanka Ropoša

Nada Šarenac Jarc

Anja Cerar

OŠ Franc Rozman Stane Katja Roškar
OŠ Bojana Iliha Vesna Tavčar
OŠ Bratov Polančičev

Nada Šarenac Jarc

Ana Ferlinc

OŠ Korena Ana Ferlinc
OŠ Jarenina Ana Ferlinc
OŠ Tabor Katja Roškar