Javni razpis

Osnovna šola Gustava Šiliha je uspešno kandidirala na

JAVNEM RAZPISU

»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

 

  1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

  1. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regije izvajanja

Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

2.1. Cilj in predmet javnega razpisa

  1. a) Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju, so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno  Evropske komisije za programiranje OP, ki  je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.

Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnosti mladih.

Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oz. so si pridobili znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.

  1. b) Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.

2.2. Namen javnega razpisa

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi se na področju vzgoje in izobraževanja odzivamo na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. Gre za zaposlitev, ki ni na ravni strokovnega delavca, brezposelnim s končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo pa prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje znanj in kompetenc pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

V Sloveniji je bilo namreč v šolskem letu 2015/16 v vrtce vključenih nekaj več kot 1.300 otrok s posebnimi potrebami, v redne osnovne šole 10.000 učencev s posebnimi potrebami, v šole s prilagojenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več kot 4.000 otrok, učencev in dijakov ter v srednje šole 4.200 dijakov s posebnimi potrebami. Pomoč v vrtcu ali šoli je opredeljena z odločbo o usmeritvi, ki temelji na strokovnem mnenju komisije za usmerjanje. Vrtci in šole se v zadnjem času intenzivno srečujejo tudi s težavnimi otroki, ki še nimajo odločbe o usmeritvi, čakajo na spremembo odločbe o usmeritvi, ali pa potrebujejo poleg fizične pomoči, kot jo predvideva zakon, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, tudi pomoč asistenta (ki ga področje vzgoje in izobraževanja pri nas še ne predvideva), lahko le za prehodno obdobje. Predvideni so ukrepi pomoči otrokom s posebnimi potrebami in aktivacija ter podporni ukrepi za vključevanje mladih na trg dela. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  (v nadaljevanju: ministrstvo) bo z ukrepom prispevalo k znižanju brezposelnosti, medgeneracijski izmenjavi mnenj med mladimi in že zaposlenimi strokovnimi delavci šole/vrtca.

Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vključitev 200 mladih, starih do vključno 29 let v projekte v okviru javnega razpisa.

2.3. Asistent

Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko zaposlen za čas trajanja pouka v enem šolskem letu. V tem času bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo zaposlitev.

Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami je oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v projekt (1. 9. 2017),  in ima najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo. V okviru projekta bo asistent lahko vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki bo prisoten v razredu oziroma skupini, in bo po navodilih strokovnega delavca pomagal otroku s posebnimi potrebami tako, da mu bo pomagal slediti pouku, ga spodbujal, nudil pomoč pri zapisovanju učne snovi, če bo treba, se bo z njim za krajši čas, ki bi ga otrok potreboval npr. za umiritev ali počitek, odmaknil iz razreda, nudil pomoč strokovnemu delavcu, kadar ta presodi, da je to potrebno, npr. če otrok s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge in podobno. Njegova vloga bo povezovalna, tako da se z njegovo prisotnostjo ne bo ustvarjala ali spodbujala segregacija. Po navodilih strokovne skupine bo pomagal pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno. Naloge asistenta glede na potrebe posameznega otroka, za katerega kandidira na javnem razpisu, podrobneje opredeli prijavitelj.

(Skupno 1.260 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost