SVET ZAVODA

Predstavitev
Svet zavoda je organ upravljanja. Svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanoviteljice,
 • pet predstavnikov delavcev šole,
 • trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljice v svet šole imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor na zahtevo sveta šole, ki jo je ta dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata sveta šole, v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznim članom – predstavnikom ustanoviteljice pa je dolžan zaprositi za nadomestno imenovanje v najkrajšem možnem času. Predstavnike delavcev volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnike staršev v svet šole voli svet staršev. Kandidate predlagajo starši na roditeljskih sestankih, lahko pa tudi sam svet staršev. Predstavniki se volijo javno, lahko pa tudi tajno, če se svet staršev tako odloči. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom njihovih otrok v šoli. V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev posameznih enot, ki delujejo v sestavi šole. Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za mandatno obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat. Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ne moreta voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet šole.

Pristojnosti

Svet zavoda:

 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • sprejema letni finančni načrt in letno poročilo,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • odloča o uvedbi in načinu izvajanja nadstandardnih in spremljajočih programov oziroma storitev šole, daje soglasje za financiranje ali sofinanciranje posameznih dejavnosti, programov ali storitev šole s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev oziroma o višini prispevka staršev;
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predložijo ravnatelj, strokovni organi šole, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole,
 • predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
 • obravnava pobude pristojnih organov ustanoviteljice in se o njih opredeljuje;
 • daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 • skladno z zakonom sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki,
 • opravlja druge naloge določene z zakonom, tem odlokom, drugimi predpisi in splošnimi akti šole.
Anka FINGUŠT anka.fingust(at)gmail.com
Jasna KANIŽAR jasna.maribor(at)gmail.com
Martin BENKO md.predsednik(at)siol.net

OPOMBA: (at) se nadomesti z @

 

Saša KOVAČEC predsednica Sveta zavoda
Andrej KOCIPER
Nuša ŠMID
Rok LEŠNIK lesnik.rok(at)gmail.com
Anica ROŠKER BREG anica.breg(at)gmail.com


OPOMBA: (at) se nadomesti z @

Nazifa Kadić  
Dragana Guzina  
Vanja Knehtl Ropič  

OPOMBA: (at) se nadomesti z @

(Skupno 1.432 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost