Predstavitev PROGRAMA

POSEBNI PROGRAM

V posebni program se vključijo otroci z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju na osnovi odločbe o usmeritvi. Program je naravnan razvojno in spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju.

Posebni program vzgoje in izobraževanja vključuje šest področij dejavnosti:

 • razvijanje samostojnosti,
 • splošno poučenost,
 • gibanje in športno vzgojo,
 • glasbeno vzgojo,
 • likovno vzgojo,
 • delovno vzgojo.

Posebni program je z svojimi cilji, načeli in vsebino okvir, znotraj katerega se za vsakega učenca pripravi individualiziran program, ki mu omogoči razvoj njegovih sposobnosti do maksimuma. Področja dejavnosti so medsebojno povezana in se ves čas prepletajo. Osnovna časovna enota ni šolska ura ampak je učenje v najširšem smislu – kot stimulacija čutil, kot sproščanje, komunikacija, spoznavanje in vzpostavljanje primernih odnosov, kot igra, kot razvijanje preprostih učnih strategij, pridobivanje izkušenj, spretnosti in veščin, kot delo razdeljeno na krajša časovna obdobja, v katerih se izmenjujejo, dopolnjujejo in prepletajo bolj ali manj zahtevne naloge učenja in sprostitve z najrazličnejšimi metodičnimi in didaktičnimi pristopi, tehnikami in oblikami, vezanimi na obravnavano učno temo in zadane cilje. Spodbujanje razvoja danih sposobnosti poteka tudi preko učenja in utrjevanja opravljanja osnovnih življenjskih opravil (kot npr. oblačenje, hranjenje, toaleta…) teče načrtovano in spontano preko vsega dneva, je hkrati “pouk” in “usmerjeni prosti čas”. V izvajanju sodelujejo – skladno s potrebami posameznega učenca ali skupine – tudi drugi strokovni sodelavci, kot so logopedi, delovni terapevti, fizioterapevti in pomočniki, ki jih usmerja specialni pedagog.

Trajanje izobraževanja

Celoten program se deli v stopnje (5 stopenj).

Obvezni del

Obvezni del vključuje tri stopnje in traja 3 krat po 3 leta. Vsaka stopnja namreč traja tri leta.

 • Na prvo stopnjo je učenec vključen 1., 2. in 3. leto šolanja.
 • Na drugo stopnjo je učenec vključen 4., 5. in 6. leto šolanja.
 • Na tretjo stopnjo je učenec vključen 7., 8. in 9. leto šolanja.
Osnovni program 1., 2. in 3. stopnje
PODROČJA

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto
Razvijanje samostojnosti
8 8 8 7 7 7 5 5 5
Splošna poučenost
5 5 5 7 7 7 7 7 7
Gibanje in športna vzgoja
3 3 3 4 4 4 5 5 5
Glasbena vzgoja
2 2 2 3 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja
2 2 2 2 2 2 4 4 4
Delovna vzgoja
2 2 2 3 3 3 6 6 6
Število področij
6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden
22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov
35 35 35 35 35 35 35 35 35
Razširjeni program
 

PODROČJA
1. stopnja 2. stopnja

3. stopnja

1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto
Interesne dejavnosti
5 5 5 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

 

DNEVI DEJAVNOSTI

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto 1. leto 2. leto 3. leto
Kulturni dnevi
4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi
3 3 3 3 3 3 3 3 2
Športni dnevi
5 5 5 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi
3 3 3 4 4 4 8 8 8
Šola v naravi

Obvezni del z možnostjo podaljšanja

Obvezni del z možnostjo podaljšanja vključuje četrto stopnjo posebnega programa. Vključitev v ta del programa ni obvezna za učenca, ima pa možnost po 75. členu ZOŠ.

Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja.

Osnovni program 4. stopnje
PODROČJA
4. stopnja
10. leto 11. leto 12. leto
Razvijanje samostojnosti
4 4 4
Splošna poučenost
5 5 5
Gibanje in športna vzgoja
5 5 5
Glasbena vzgoja
2 2 2
Likovna vzgoja
3 3 3
Delovna vzgoja
9 9 9
Izbirne vsebine
2 2 2
Število področij
7 7 7
Število ur na teden
30 30 30
Število tednov
35 35 35
Razširjeni program 4. stopnje
PODROČJA
4. stopnja
10. leto 11. leto 12. leto
Interesne dejavnosti
5 5 5
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

Nadaljevalni – neobvezni del

Nadaljevalni – neobvezni del posebnega programa vključuje peto stopnjo. Vključitev v ta del programa za učenca ni obvezna.

Na peto stopnjo je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja.

Osnovni program 5. stopnje
PODROČJA

5. stopnja

13. leto 14. leto 15. leto
Razvijanje samostojnosti
4 4 4
Splošna poučenost
5 5 5
Gibanje in športna vzgoja
5 5 5
Glasbena vzgoja
2 2 2
Likovna vzgoja
3 3 3
Delovna vzgoja
9 9 9
Izbirne vsebine
2 2 2
Število področij
7 7 7
Število ur na teden
30 30 30
Število tednov
35 35 35
Razširjeni program 5. stopnje
PODROČJA

5. stopnja

13. leto 14. leto 15. leto
Interesne dejavnosti
5 5 5
Podaljšano bivanje
Jutranje in popoldansko varstvo

 

DNEVI DEJAVNOSTI 5. stopnja
13. leto 14. leto 15. leto
Kulturni dnevi
3 3 3
Naravoslovni dnevi
3 3 3
Športni dnevi
5 5 5
Delovni dnevi
6 6 6
Šola v naravi

Usposabljanje za življenje in delo (UŽD)

Je nadaljevanje Posebnega programa. Namenjen je odraslim osebam v starosti od 21. do 26. leta starosti.

Vključuje naslednja področja:

 • splošno poučenost,
 • razvijanje in ohranjanje samostojnosti,
 • kreativna znanja,
 • rekreacija in šport,
 • zaposlitvene in delovne tehnike,
 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje aktivnega državljanstva,
 • intimno življenje in odnosi med spoloma.
Preverjanje in ocenjevanje
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno opisno, za učence se lahko kot povratna informacija uporablja različne znake, vendar ne številčne ocene. Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po posameznih področjih.
(Skupno 3.829 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost